Försäkring och skadestånd

NORDIAs specialister på försäkrings- och skadeståndsrätt har omfattande erfarenhet och gedigen kompetens inom processer och skiljedomsförfaranden på försäkrings- och skadeståndsrättens områden.  Vi företräder både internationella och inhemska försäkringsbolag i ärenden som gäller försäkringsersättning, ansvar, återförsäkring och regresskrav. Dessutom biträder NORDIA regelbundet försäkringsbolag, försäkringsmäklare och försäkringstagare vid tolkning, förhandlingar och upprättande av försäkringsavtal och försäkringsvillkor. NORDIA företräder också skadelidande och påstådda skadevållare i fall som gäller skadestånd och ansvar.