UUTISET - February

27.2.2017 14:32:00

Skatte- och familjerätt vid utlandsarbete

Den 6 februari 2017 höll Advokatfirman NORDIA tillsammans med Deloitte ett seminarium för att belysa ett antal aktuella frågor inom skatte- och familjerätt för när arbetsgivare sänder ut och tar emot personal. Seminariet hölls i Deloittes nyrenoverade lokaler på Södra Hamngatan i Göteborg. Deltagarna var framför allt verksamma inom HR och bank.

Intresset för seminariet var stort och vi avser att tillsammans med Deloitte erbjuda ytterligare tillfällen framöver. Advokatfirman NORDIA är en advokatbyrå som, förutom att vi erbjuder full affärsjuridisk rådgivning till företag av alla storlekar, även erbjuder rådgivning i svensk och internationell familjerätt. Familjerättsgruppen i Göteborg består av Boel Simonsson, Linda Friberger, Terese Evertsson och Emma Reis.


2.2.2017 14:28:00

Utredning om stärkt översiktsplanering och förkortade planeringsprocesser

Regeringen har inlett en utredning med att se över hur kommunernas översiktsplanering kan utvecklas och stärkas. Bl.a. skall följande frågor ses över:

·         Hur kan kommunernas arbete med att ta fram detaljplaner gå snabbare?

·         Kan kommunerna ges större möjligheter att besluta om en tillkommande
           eller befintlig bebyggelse behöver regleras med en detaljplan eller inte?

·         Bör möjlighet införas för kommuner att reglera upplåtelseformer,
           t.ex. att en viss plats enligt detaljplan endast får bebyggas med hyresrätter?

·         Bör privat initiativrätt till detaljplaneläggning införas? Skall enskilda byggherrar
           eller fastighetsägare själva kunna ta fram förslag till detaljplan?

Särskild utredare är Inger Holmqvist, tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Uppdraget skall slutredovisas senast den 15 november 2018.

NORDIAs fastighetsrättsliga grupp följer utredningen med intresse. Den kan komma att få stor betydelse bl.a. för de av våra klienter som upplever hinder med de långa handläggningstiderna vid byggnadsprojekt och detaljplaneläggning. Särskilt intressant är i detta sammanhang förslaget att fastighetsägare själva skall kunna ta fram förslag till detaljplan. Vi återkommer i frågan när vi vet mer om hur utredningen går framåt.

För mer information, kontakta NORDIAs fastighetsrättsliga grupp, http://nordialaw.se/sv/verksamhetsomraden/fastighets-och-entreprenadr%C3%A4tt.