NEWS - March

3/30/2016 8:53:00 AM

Hankintalain uudistus viivästyy – huomioi unioinin oikeuden välitön oikeusvaikutus

Hallituksen esitys julkisia hankintoja koskevan lain uudistamiseksi on tällä hetkellä Työ- ja elinkeinoministeriössä viimeisteltävänä. Eduskunnalle se on tarkoitus antaa käsiteltäväksi viimeistään kesäkuussa 2016, ja uusi laki on tarkoitus saattaa voimaan mahdollisimman pian, arviolta vielä loppuvuoden aikana. Asiaa koskevan Euroopan unionin ja neuvoston direktiivin määräysten mukaan jäsenvaltioiden on saatettava kansalliset säännökset voimaan viimeistään 18.4.2016.
Euroopan unionin oikeudessa tunnettu välittömän oikeusvaikutuksen periaate mahdollistaa kuitenkin unionin lainsäädäntöön vetoamisen, vaikkei kansallisia säännöksiä olisi voimassa velvoitteista huolimatta. Edellytyksenä on, että säännökset ovat ehdottomia, riittävän selkeitä ja tarkkoja sekä lisäksi se, ettei jäsenvaltio ole saattanut direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöä asetetussa määräajassa. Työ- ja elinkeinoministeriö onkin 3.3.2016 julkaissut ohjeellisen listan hankintadirektiivin välittömän oikeusvaikutuksen piirissä olevista määräyksistä, joihin siis esimerkiksi tarjoaja voisi vedota suoraan, vaikkei uusi hankintalaki ole Suomessa kansallisesti voimassa. Hankintayksiköiden tulisikin ottaa huomioon kyseiset säännökset suunnitellessaan kilpailutuksia. Kyseinen ohjeellinen lista on saatavilla työ- ja elinkeinoministeriön www-sivuilta.
Välittömän oikeusvaikutuksen piirissä olevia säännöksiä sovelletaan hankintamenettelyihin, jotka on aloitettu 18.4.2016 tai sen jälkeen. On myös syytä huomioida, että sopimusmuutoksia koskevia määräyksiä on sovellettava 18.4.2016 alkaen tehtyihin sopimusmuutoksiin, vaikka sopimuksen perusteena oleva hankintamenettely olisi aloitettu jo ennen kyseistä päivämäärää.
Lisätietoja julkisista hankinnoista

Tia Mäki
Asianajaja, osakas
p. (09) 4250 5014
email.
etunimi.sukunimi@nordialaw.com
Annamari Männikkö
Lakimies
p. (09) 4250 5016
email. etunimi.sukunimi@nordialaw.com

 

The reform of the Act on Public Contracts is delayed - take the direct effect of EU law into consideration
The Government bill for the reform of the Act on Public Contracts is currently being finalized at the Finnish Ministry of Employment and the Economy. The purpose is, that the bill will be introduced to Finnish Parliament no later than June 2016. New legislation comes into force at earliest possibility, approximately at the end of this year. Directive of the European Parliament and of the Council on public procurement provides that Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions no later than 18th April 2016.
The direct effect of European law is a fundamental principle that enables individuals to immediately invoke a European provision even though the national legislation is not in force in spite of the obligations. Directive has the direct effect when its provisions are unconditional, sufficiently clear and precise and when the Member State has not implemented the directive by the deadline. The Finnish Ministry of Employment and the Economy has published on March 3rd 2016 a directive list of provisions which fall within the scope of the direct effect of the Directive. For example, the bidder could directly invoke these provisions even though the new Act on Public Contracts is not in force in Finland. Contracting authorities should take the regulations in question into consideration when planning competitive biddings. Prior mentioned directive list is available on the Ministry of Employment and the Economy's website.
Provisions which are within the scope of the direct effect, are applied to contract award procedures which have commenced on or after April 18th 2016. It should also be noted that provisions concerning agreement changes shall be applied for contractual changes made since April 18th 2016 while the underlying contract award procedures would have been started already before the date in question.
For more information on public procurement in Finland

Tia Mäki
Attorney, Partner
m. (09) 4250 5014
email. surname.lastname@nordialaw.com
Annamari Männikkö
Associate
m. (09) 4250 5016
email. surname.lastname@nordialaw.com


3/9/2016 12:00:00 AM

Hallituksen järjestäytyminen & corporate Governance - manuaali

Hallituksen järjestäytyminen & Corporate Governance -manuaali
Helsingin osakas, asianajaja Antti Hannula on ollut mukana kirjoittamassa Boardman Oy:n julkaisemaa opasta hallitustyön avuksi. Hannulan ja Tom von Weymarnin yhdessä laatimat ohjeet ovat suunnattu erityisesti ei-listattujen, keskisuurten ja suurten yritysten hallitusten jäsenille.
Opas on päivitetty versio vuonna 2008 julkaistusta ”Hallituksen järjestäytyminen ja keskeiset prosessit” -hallituskansiosta.
Oppaan voi tilata Boardman Oy:ltä.