NEWS - March

3/3/2017 11:35:00 AM

Ändringar i svenska Plan och Bygglagen

Ändringar i svenska Plan och Bygglagen

Sveriges Regering har tagit fram ett förslag till hur Plan- och bygglagen (PBL) skall kunna ändras så att planprocessen blir mer effektiv. Man har lämnat över sitt förslag till Lagrådet för yttrande. Regeringens förslag innefattar bl.a. följande förändringar:

Det skall inte behövas bygglov för att, inom detaljplan, byta en byggnads färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård. Detta gäller dock inte en- och tvåfamiljshus.

Vidare skall det inte behövas bygglov för att göra en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel på en- och tvåbostadshus inom detaljplan. Åtgärden får dock inte utföras närmare gräns än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det. Tillbyggnaden skall vara ett komplement till den befintliga bebyggelsen på fastigheten, och får inte dominera över det tidigare byggnadsbeståndet. Därutöver skall åtgärden följa gällande detaljplan i fråga om bebyggandets omfattning.

Inte heller skall det behövas bygglov för att uppföra en mindre byggnad på allmän plats där kommunen är markägare och att uppföra väderskydd för kollektivtrafiken.

Fler detaljplaner föreslås kunna antas av Kommunstyrelsen eller Byggnadsnämnden. Idag måste många planer antas av Kommunfullmäktige, vilket många gånger medför fördröjning. I framtiden skall Kommunfullmäktige bara anta detaljplaner som innebär ”betydande ekonomiska åtaganden” för den berörda kommunen.

En tidsfrist om två månader föreslås, inom vilken Länsstyrelsen måste fatta beslut om att upphäva en kommuns beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser efter överprövning.

Kommuner skall kunna begära ett planeringsbesked från Länsstyrelsen i de frågor som staten råder över för att tidigt kunna klarlägga om det finns skäl för ingripande mot planeringen från statens sida.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

För mer information, kontakta NORDIAs fastighetsrättsliga grupp, http://nordialaw.se/sv/verksamhetsomraden/fastighets-och-entreprenadr%C3%A4tt.