NEWS - latest

2/9/2021 2:42:00 PM

Bolags- och föreningsstämma under Corona-pandemin

 

Bolags- och föreningsstämma under Corona-pandemin – möjligheten att genomföra bolags- och föreningsstämma med stöd av tillfällig lag förlängs till och med utgången av 2021

Covid-19 och den rådande pandemin har inneburit stora påfrestningar för de allra flesta och även lett till konsekvenser som ingen på förhand hade kunnat förutse. Ett ansvar vi alla haft tillsammans, och alltjämt har, är att minska smittspridningen. Covid-19 tar dock inte hänsyn till att bl.a. aktiebolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar är skyldiga att hålla bolags- eller föreningsstämma. Huvudregeln enligt aktiebolagslagen och lag om ekonomiska föreningar är att stämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller annan ort som uttryckligen angetts i aktiebolagets bolagsordning eller föreningens stadgar.

För att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor samt begränsa smittspridningen av Covid-19 har riksdagen sedan tidigare beslutat om en tillfällig lag för genomförandet av bolagsstämmor och föreningsstämmor. [1] Lagen trädde i kraft den 15 april 2020 och innehåller bestämmelser som utökar möjligheten till poströstning, fullmaktsinsamling och deltagande genom ombud. 

Den tillfälliga lagen innebär i korthet att:  

  • bl.a. aktiebolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar kan genomföra stämma med enbart poströstning eller genom elektronisk uppkoppling
  • aktiebolag får samla in fullmakter och använda sig av poströstning, trots att det inte regleras i bolagets bolagsordning och utan att det anges i kallelsen
  • ett särskilt fullmaktsformulär eller ett formulär för poströstning i sådana fall ska hållas tillgängligt på bolagets webbplats eller skickas till aktieägarna senast en vecka innan bolagsstämma; och
  • bolaget ska informera aktieägarna om hur de ska gå tillväga för att utöva sin rösträtt.

När det nya året nu har inletts och det är dags för årsstämma kan det vara bra att känna till att den tillfälliga lagen om genomförande av bolags- och föreningsstämmor förlängts och gäller till och med utgången av 2021.

 

Om ni vill ha hjälp med att hitta rätt lösning för just er verksamhet i de tillfälliga reglerna bistår vi på Advokatfirman NORDIA er gärna i frågor om genomförande av bolags- och föreningsstämmor och därtill relaterade frågor.

                                                   

Magnus Wiktorson                                         Linus Nilsson

Advokat, Partner                                            Jurist

E-post: mwi@nordialaw.com                           E-post: lni@nordialaw.com

Tel: 0734-33 48 11                                           Tel: 0724-02 87 69

           [1] Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor


1 2 3 4 5 ...