Nordia News

Peliyhtiöiden rahoituskierrosten juridisista kysymyksistä

By Timo Skurnik
Julkaistu: 14.02.2023 | Posted in Ajankohtaista

Peliyhtiöiden rahoitukseen liittyvät prosessit ovat monimutkaisia ja vivahteikkaita, ja niihin liittyy lukuisia erilaisia oikeudellisia näkökulmia. Seuraavassa artikkelissa esitellään keskeisiä asioita, jotka on syytä ottaa huomioon peliyhtiöiden rahoitukseen liittyvissä prosesseissa.

Peliyhtiön rahoitus

Rahoituksen hankkiminen voi olla pelialalla haastavaa toimialaan liittyvien riskien vuoksi. Vaikka erityisesti Suomessa on viimevuosien aikana ollut useita Supercellin tai Rovion kaltaisia onnistumisia, on pelialalla myös riittänyt epäonnistumisia. Globaalin luonteensa takia peliala on äärimmäisen kilpailtu ala ja siinä onnistuminen vaatii hyvän tuotteen lisäksi onnea, osaamista ja rahoitusta. Pelialan yrityksille on tarjolla useita rahoitusvaihtoehtoja, kuten velkarahoitusta, riskipääomaa ja enkelisijoituksia. Näiden lisäksi pelialan yrityksillä on mahdollista saada rahoitusta julkisista lähteistä kuten Business Finlandilta.

Velkarahoituksella tarkoitetaan rahan lainaamista pankeilta tai muilta rahoituslaitoksilta. Tämän rahoitusmuodon vakuutena on yleensä peliyhtiön omaisuus, ja se edellyttää pääoman ja korkojen maksamista takaisin ajan kuluessa. Aloittelevalla pelialan yrityksellä kuitenkin harvoin on merkittävää omaisuutta, joten velkarahoituksen saaminen muualta, kuin julkisilta lähteiltä voi olla hyvin hankalaa.

Pääomasijoitukset ovat toinen vaihtoehto peliyrityksille, jotka haluavat hankkia rahoitusta. Tämäntyyppistä rahoitusta tarjoavat pääomasijoittajat, jotka ovat erikoistuneet tarjoamaan rahoitusta uusille yrityksille. Sijoitus tapahtuu yleensä vastineeksi yrityksen osakepääomasta. Maailmalla pelialalle erikoistuneita pääomasijoittajia on lukuisia, mutta Suomessa niitä ei ole kovinkaan monta.

Enkelisijoittamisella tarkoitetaan varakkaiden yksityishenkilöiden henkilökohtaisten varojen sijoittamista aloittaviin yrityksiin. Tämä rahoitusmuoto tapahtuu yleensä vastineeksi yrityksen osakepääomasta. Aloittelevalla pelialan yrityksellä enkelisijoittajat ovat usein julkisen rahan lisäksi yleisin rahoituksen lähde.

Riippumatta siitä, mitä rahoitusmuotoa haetaan, peliyhtiöiden on noudatettava kaikkia asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä. Myös neuvottelutilanteessa asiantuntevan ja kokeneen juridisen neuvonantajan käyttö on usein hyödyllistä.

Peliyhtiön rahoituskierros

Peliyhtiön rahoituskierros on kriittinen osa yhtiön kasvua ja kehitystä. Seuraavassa esitetään lyhyt oikeudellinen näkökulma peliyhtiön rahoituskierroksen vaiheisiin.

Valmistelu: Ennen rahoituskierroksen aloittamista peliyhtiön olisi tarkasteltava perusteellisesti taloudellista ja toiminnallista asemaansa ja pohdittava tulevia kasvunäkymiä. Tämä auttaa yritystä määrittämään tarvitsemansa rahoituksen määrän ja sen, minkälaista rahoitusta sen tulisi hakea (esim. velkaa tai omaa pääomaa). Yrityksen olisi myös laadittava taloudelliset ennusteet ja ennusteet tulevasta suorituskyvystään.

Juridinen tarkastelu (Vendor DD): Ennen rahoituskierroksen aloittamista peliyhtiön olisi syytä käydä läpi voimassa olevat sopimukset, jotta se voi tunnistaa mahdolliset oikeudelliset tai lainsäädännölliset rajoitukset, jotka voivat vaikuttaa sen kykyyn hankkia rahoitusta. Sopimusten lisäksi olisi syytä varmistaa mm. Immateriaalioikeudellisen suojan taso, tietosuoja-asian sekä mahdollinen pakottavaan lainsäädäntöön liittyvät kysymykset. Tämä juridinen tarkastelu voidaan mieltään myös yrityksen suppeaksi due diligence -tarkastukseksi.

Aiesopimuksen neuvotteleminen: Rahoituskierros alkaa yleensä aiesopimuksen neuvottelemiselle. Aiesopimus on luonteelta sitomaton sopimus, jossa osapuolet voivat sopia mm. rahoituksen määrään, yhtiön arvostukseen ja sijoittajan yksinoikeuteen liittyvistä kysymyksistä. Vaikka aiesopimus on lähtökohtaisesti sitomaton sopimus, on aiesopimuksesta poikkeaminen käytännössä hyvin haastavaa prosessin myöhemmissä vaiheissa. Tämän vuoksi aiesopimus on syytä käydä lävitse kokeneen neuvonantajan kanssa. Esimerkiksi yrityksen arvostukseen liittyvät ehdot saattavat usein olla haastavia kokeneellekin henkilölle.

Due Diligence: Mahdolliset sijoittajat tekevät todennäköisesti due diligence -tarkastuksen peliyhtiöstä ennen sijoitusta. Tarkastelussa arvioidaan yrityksen taloudellinen, toiminnallinen ja oikeudellinen asema. Yrityksen olisi valmistauduttava tähän prosessiin keräämällä ja järjestämällä asiaankuuluvat tiedot ja asiakirjat etukäteen. Hyvin organisoitu data room on myös omiaan parantamaan yhtiön mahdollisuuksia rahoituksen saamiseksi.

Sijoitussopimuksen neuvotteleminen: Kun due diligence -tarkastus on suoritettu ja sijoittaja on tyytyväinen, sijoitussopimuksesta voidaan neuvotella. Sopimuksessa määritellään sijoituksen ehdot ja edellytykset, mukaan lukien sijoituksen määrä, omistusrakenne sekä osapuolten oikeudet ja velvollisuudet. Mikäli sijoittaja tekee pääomasijoituksen, edellyttää sijoittaja usein myös uuden osakassopimuksen laatimista, jossa on lukuisia sijoittajaa suojaavia ehtoja. Sijoitussopimuksen keskeiset ehdot on yleensä sovittu jo aiesopimuksessa. Sijoitussopimusten lisäksi voidaan solmia lisäksi mm. osakassopimus, ja uudet johtajasopimukset, mikäli sijoittaja tekee osakesijoituksen.

Closing: Riippuen sijoituksen ehdoista, osapuolet voivat allekirjoitushetkellä sopia, että sijoitussopimukset astuvat voimaan vasta kun sopimuksissa listatut edellytykset ovat täyttyneet. Nämä edellytykset voivat liittyä viranomaisten hyväksyntään, rahoituksen hankintaan tai yhtiöoikeudellisiinkysymyksiin. Kun kaikki edellytykset ovat täyttyneet järjestetään yleensä erillinen closing-tilaisuus, jossa osapuolet voivat todeta edellytysten täyttyneen ja rahojen siirtyneen. Closing-tilaisuudesta laaditaan usein erillinen closing-pöytäkirja.

Rahoituskierroksen aikana peliyhtiön olisi suositeltavaa ottaa kokenut juridinen neuvonantaja avukseen oikeudellisten asiakirjojen laatimiseen ja niistä neuvottelemiseen, olemassa olevien sopimusten tarkistamiseen ja hyväksyntöjen varmistamiseen.

Lue lisää yrityskauppoihin ja -järjestelyihin liittyvistä palveluistamme sekä pelialan oikeudellisten asioiden erikoisosaamisestamme.

Ota yhteyttä

 

Timo Skurnik
Asianajaja, Osakas, Helsinki timo.skurnik@nordialaw.com +358 41 523 1143

Aiheeseen liittyvää