Nordia News

Sulautuminen on yksi keino tehostaa konsernirakennetta

By Henrietta Remander (vanhempainvapaalla)
Julkaistu: 09.05.2023 | Posted in Ajankohtaista

Sulautumisella kohti yksinkertaisempaa konsernirakennetta ja tehokkaampaa liiketoimintaa

Onko yrityksenne päässyt kasvamaan niin, että yhtiöllenne kuuluu useita suoria tytäryhtiöitä tai konsernirakenne muodostuu muutoin erinäisistä sisar-, osakkuus- ja muista lähiyhtiöistä? Konserni on saattanut kasvaa esimerkiksi yrityskauppojen seurauksena sellaiseksi, että konsernin emoyhtiö on hankkinut useita emoyhtiön kanssa suurilta osin samaa liiketoimintaa harjoittavia yhtiöitä, jotka ovat kuitenkin kaupan jälkeen jatkaneet toimintaansa erillisinä yhtiöinä. Usein konsernin eri yhtiöiden hallituksessa ja toimitusjohtajana toimii pääosin samoja henkilöitä ja useiden yhtiöiden pyörittäminen tuottaa paljon hallinnollista työtä ja saattaa laskea itse liiketoiminnan tehokkuutta.

Tilanteissa, joissa konserniin kuuluu useita eri yhtiöitä, saatetaan näin keväisin tilinpäätösten laadinnan yhteydessä pohtia mahdollisuuksia keventää yhtiörakennetta ja tällä tavoin vähentää konserniyhtiöissä pakollisia hallinnollisia toimenpiteitä. Useat yhtiöt aiheuttavat konsernissa lisätyötä sekä -kustannuksia, kun kunkin konserniyhtiön osalta laadittavaksi tulee oma tilinpäätös, jonka vahvistaminen tulee tapahtua kunkin erillisen yhtiön osalta erikseen. Jokaisen konserniyhtiön päätöksenteko tapahtuu kussakin yhtiössä erikseen, mikä saattaa laskea liiketoiminnan johtamisen tehokkuutta.

Sulautuminen eli fuusio on yksi keino yksinkertaistaa, tehostaa ja virtaviivaistaa konsernirakennetta ja tällä tavoin vähentää eri yhtiöiden hallinnollista taakkaa ja kustannuksia. Sulautumisella tarkoitetaan yritysjärjestelyä, jossa yhden tai useamman yhtiön (sulautuva yhtiö) varat ja velat siirtyvät vastaanottavalle yhtiölle ja jossa sulautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena itselleen vastaanottavan yhtiön osakkeita, rahaa, muuta omaisuutta tai sitoumuksia. On myös sulautumisia, joissa sulautumisvastiketta ei suoriteta ollenkaan. Sulautuminen toteutetaan usein yrityskaupan jälkeen siten, että yrityskaupan kohteena ollut yhtiö sulautetaan ostajayhtiöön.

Sulautuminen tulee tehdä osakeyhtiölain määräyksiä ja määräaikoja noudattaen ja onnistunut sulautumisprojekti vaatii tarkkaa etukäteistä suunnittelua. Itse sulautumisprojektissa kestää yleensä noin 5–6 kuukautta. Sulautumiseen sisältyy useita määräaikoja, joita on noudatettava tarkoin, joten sulautumisen määräajat sekä koko projektin aikataulu on hyvä pohtia auki jo sulautumisen suunnittelun alkumetreillä.

Sulautumisen eri muodot

Sulautumisella on erilaisia muotoja riippuen siitä, mitä yhtiöitä sulautumisessa on osallisena ja minkälainen on sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden omistusrakenne. Osakeyhtiölain mukaan sulautuminen voi tapahtua siten, että yksi tai useampi sulautuva yhtiö sulautuu vastaanottavaan yhtiöön (absorptiosulautuminen) tai vähintään kaksi yhtiötä sulautuu perustamalla yhdessä vastaanottavan yhtiön (kombinaatiosulautuminen).

Yleisin konserneissa tapahtuva sulautumisen muoto on tytäryhtiösulautuminen, joka on yksi absorptiosulautumisen muodoista. Tytäryhtiösulautumisessa tytäryhtiö sulautuu emoyhtiöönsä, joka omistaa kaikki tytäryhtiönsä osakkeet ja osakkeisiin mahdollisesti kohdistuvat erityiset oikeudet. Toinen konsernissa tapahtuvan sulautumisen yleinen muoto on sisaryhtiösulautuminen, jonka määritelmä lisättiin osakeyhtiölakiin vasta hiljattain, vaikka näitä absorptiosulautumisia onkin tehty jo ennen kuin lakiin saatiin tälle sulautumistyypille oma määritelmänsä. Osakeyhtiölain määritelmän mukaan sisaryhtiösulautumisella tarkoitetaan vastikkeetonta absorptiosulautumista, jossa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö omistaa suoraan tai välillisesti kaikki sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden osakkeet sekä mahdolliset optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet.

Osakeyhtiölakiin 31.1.2023 voimaan tullut muutos toi sisaryhtiösulautumiseen vastaavia helpotuksia kuin aiemmin oli voimassa vain tytäryhtiösulautumisessa. Näistä esimerkkinä voidaan mainita se, että sisaryhtiösulautumisissa vaaditaan ainoastaan suppea tilintarkastajan lausunto, kuten tytäryhtiösulautumisissa sekä se, että päätöksenteko voi tapahtua osakkeenomistajan päätöksen sijaan yhtiön hallituksessa.

Sulautumisen eri vaiheet

Osakeyhtiön sulautumisprosessi käsittää neljä vaihetta:

  1. sulautumissuunnitelman laadinnan,
  2. kuulutuksen hakemisen velkojille,
  3. sulautumisen täytäntöönpanon ja
  4. lopputilityksen antamisen.

Sulautumisen valmistelu käynnistyy siitä, että sulautumiseen osallistuvat yhtiöt laativat sulautumissuunnitelman, jossa kuvaillaan sulautumisen suunniteltu tarkempi toteutustapa. Sulautumissuunnitelmaan on kirjattava muun muassa tiedot sulautumisen syistä, vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestykseen mahdollisesti tehtävistä muutoksista, sulautumisvastikkeesta, optio-oikeuksista ja muista mahdollisista sulautuvan yhtiön erityisistä oikeuksista taikka sulautumisen yhteydessä annettavista erityisistä eduista ja oikeuksista. Tärkeän osan sulautumissuunnitelmaa muodostaa selvitys sulautuvan yhtiön varoista, veloista, omasta pääomasta ja sulautumisen suunnitellusta vaikutuksesta vastaanottavan yhtiön taseeseen sekä sulautumiseen sovellettavasta kirjanpidollisesta menetelmästä.

Edelleen sulautumissuunnitelmasta tulee ilmetä selvitys sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden mahdollisista yrityskiinnityksistä. Mikäli sekä sulautuvalla että vastaanottavalla yhtiöllä on yrityskiinnityksiä, tulee näiden keskinäinen etusijajärjestys selvittää ja asiasta tehdä erillinen hakemus kaupparekisteriin ennen kuin sulautuminen voi edetä kolmanteen vaiheeseensa eli täytäntöönpanon rekisteröintiin. Sulautumissuunnitelmaan tulee myös kirjata tieto sulautumisen suunnitellusta täytäntöönpanoajankohdasta, jonka suunnittelussa tulee huomioida se, että sulautumisen toiseen vaiheeseen eli kuulutusvaiheeseen kuluu yleensä noin 3–4 kuukautta kaupparekisterin käsittelyajoista riippuen.

Sulautumissuunnitelma on osakeyhtiölain mukaan ilmoitettava rekisteröitäväksi kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun sulautumissuunnitelma on allekirjoitettu. Ilmoituksen liitteeksi tulee hankkia tilintarkastajan lausunto, jossa tilintarkastaja antaa arvion siitä, onko sulautumissuunnitelmassa annettu oikeat ja riittävät tiedot sulautumisvastikkeen perusteista ja vastikkeen jakamisesta sekä siitä, vaarantaako sulautuminen vastaanottavan yhtiön velkojen maksun. Jos kyseessä on tytär- tai sisaryhtiösulautuminen, jossa sulautumisvastiketta ei suoriteta, riittää, että tilintarkastaja antaa lausuntonsa ainoastaan siitä, onko sulautuminen omiaan vaaranatamaan vastaanottavan yhtiön velkojen maksun.

Kuulutuksen hakemisen velkojille

Sulautumisen toisessa vaiheessa haetaan kuulutusta sulautuvan yhtiön velkojille, joiden saatava yhtiöltä on syntynyt ennen sulautumissuunnitelman rekisteröintiä. Kaupparekisteri antaa sulautuvan yhtiön hakemuksesta kuulutuksen velkojille, jossa velkojille annetaan mahdollisuus vastustaa sulautumista ilmoittamalla siitä kaupparekisteriin kuulutuksessa mainittuna määräpäivänä. Määräpäivä kuulutuksen hakemiselle on kuukausi sulautumissuunnitelman rekisteröinnistä ja mikäli kuulutusta ei haeta määräpäivään mennessä, sulautuminen raukeaa. Tavallisesti kuulutusta velkojille haetaankin kaupparekisteristä jo samanaikaisesti sulautumissuunnitelman rekisteröinnin kanssa. Sen lisäksi, että yhtiö hakee kaupparekisteristä kuulutusta, on yhtiön osakeyhtiölain määräysten nojalla myös lähetettävä kuukausi ennen kuulutuksen määräpäivää kirjallinen ilmoitus tunnetuille velkojilleen, joiden saatava on syntynyt ennen sulautumissuunnitelman rekisteröintiä.

Sulautumisen täytäntöönpano

Sulautumisen kolmannessa vaiheessa eli sulautumisen täytäntöönpanovaiheessa on laadittava sulautumisen täytäntöönpanoa koskeva osakkeenomistajien päätös tai hallituksen päätös neljän kuukauden kuluessa sulautumissuunnitelman rekisteröinnistä, taaskin sillä uhalla, että sulautuminen raukeaa. Sulautuvassa yhtiössä päätöksen sulautumisesta tekee lähtökohtaisesti osakkeenomistaja, mutta tytär- ja sisaryhtiösulautumisissa päättävänä elimenä toimii kuitenkin yhtiön hallitus. Vastaanottavassa yhtiössä sulautumisesta päättää yhtiön hallitus.

Sulautumisen täytäntöönpano on ilmoitettava sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden toimesta rekisteröitäväksi kaupparekisteriin viimeistään kuuden kuukauden kuluessa sulautumista koskevasta päätöksestä taaskin sillä uhalla, että sulautuminen raukeaa. Sulautumisen täytäntöönpanoa koskevaan kaupparekisteri-ilmoitukseen tulee liittää sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajien vakuutus osakeyhtiölain sääntöjen noudattamisesta sekä hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan todistus siitä, että yhtiö on lähettänyt tunnetuille velkojilleen yllä kuvatut osakeyhtiölain mukaiset ilmoitukset. Sulautumisen täytäntöönpanovaiheessa kaupparekisteri-ilmoitukseen tulee myös liittää tilintarkastajan todistus siitä, että sulautumisessa on noudatettu tiettyjä osakeyhtiölain määräyksiä.

Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinti voidaan suorittaa, mikäli velkojat eivät ole vastustaneet sulautumista tai mikäli sulautumista vastustaneet velkojat ovat saaneet maksun tai turvaavan vakuuden saatavalleen tuomioistuimen tuomion nojalla. Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintihetkellä sulautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaanottavalle yhtiölle ja samanaikaisesti sulautuva yhtiö purkautuu ja kombinaatiosulautumisessa vastaanottava yhtiö syntyy.

Lopputilityksen antaminen

Viimeisessä eli neljännessä sulautumisen vaiheessa sulautuvan yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan on mahdollisimman pian sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen laadittava tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta, jolta tilinpäätöstä ei ole vielä esitetty yhtiökokouksessa (lopputilitys). Jos yhtiöllä on tilintarkastaja, tulee lopputilitys antaa yhtiön tilintarkastajalle tarkastuskertomuksen antamista varten. Kun tilinpäätös ja tilintarkastus ovat valmistuneet ja ne on vahvistettu, tulee lopputilitys vielä ilmoittaa rekisteröitäväksi kaupparekisteriin, jonka jälkeen sulautuminen on saatu sen viimeistä vaihetta myöden suoritetuksi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että sulautumisen toteuttaminen edellyttää suunnittelua, aikataulutusta ja useiden osakeyhtiölain säännösten tarkkaa noudattamista. Sulautuminen on oikein toteutettuna tehokas tapa yksinkertaistaa konsernirakennetta, vähentää hallinnollisia kuluja ja tehostaa liiketoimintaa.

Avustamme yritysasiakkaitamme kaikissa sulautumisen vaiheissa aina sulautumisen suunnittelusta lopputilitykseen asti. Sulautumista koskevan aikataulutuksen ja asiakirjojen laadinnan lisäksi avustamme myös sulautumisvaiheiden rekisteröintiprosesseissa sekä monissa muissa yrityskauppoihin ja -järjestelyihin liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä

 

Henrietta Remander (vanhempainvapaalla)
Asianajaja, Senior Associate, Helsinki henrietta.remander@nordialaw.com +358 40 044 0088

Aiheeseen liittyvää