Nordia News

Yhtiön pantiksi ottamien omien osakkeiden realisointi

By Matti Kari and Niklas Virtanen
Julkaistu: 29.11.2023 | Posted in Ajankohtaista

Osakeyhtiölle pantattujen omien osakkeiden realisointi

Osakeyhtiöt ottavat usein omia osakkeitaan pantiksi. Tyypillisiä tilanteita ovat henkilökuntalainat tai yhtiön osakkeiden hankkimista varten annetut lainat, joiden vakuudeksi annetaan yhtiön omia osakkeita. Vaikka osakkeiden panttaaminen on helppoa ja vaikuttaa monesti yksinkertaiselta ratkaisulta, muuttuu asia huomattavasti monimutkaisemmaksi, jos laina jää hoitamatta ja panttina olevat osakkeet joudutaan realisoimaan. Osakeyhtiölle pantattujen omien osakkeiden myynti on nimittäin verraten monimutkainen juridinen prosessi. Tässä artikkelissa esitetään yleiskatsaus osakeyhtiölle pantattujen omien osakkeiden realisoimisesta Suomessa.

Osakeyhtiö voi omistaa omia osakkeitaan eri syistä, minkä lisäksi yhtiö voi ottaa omia osakkeitaan pantiksi. Pantiksi ottaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että ne on asetettu vakuudeksi jollekin velvoitteelle. Yksityisten osakeyhtiöiden kohdalla osakeyhtiölaki (”OYL”) ei sääntele miten omien osakkeiden pantiksi ottamisesta tulisi päättää. Nimenomaisen säännöksen puuttuessa päättäminen kuuluu yleensä yhtiön hallitukselle, joka käyttää yhtiössä yleistoimivaltaa. Mikäli pantiksi ottaminen ja siihen liittyvät oikeustoimet ja muut toimenpiteet ovat kokonaisuutena kuitenkin sellaisia, että ne olennaisesti poikkeavat yhtiön tavanomaisesta toiminnasta tai ovat laajuudeltaan merkittäviä, voi olla perusteltua, että päätöksen pantiksi ottamisesta tekee yhtiökokous. Tämä arviointi on tehtävä tapauskohtaisesti.

Joskus tulee eteen tilanne, jossa yhtiön antama laina jää hoitamatta ja sille annettu pantti joudutaan realisoimaan. Yhtiön pantiksi ottamat omat osakkeet voidaan myydä yhtiön toimesta, mutta tällainen myynti on säännelty tarkasti. Osakeyhtiölaki ja kauppakaari (”KK”) asettavat puitteet ja ehdot omien pantattujen osakkeiden myynnille. OYL 15 luvun 14 §:n mukaan panttina olevien omien osakkeiden myymiseen sovelletaan KK 10 luvun säännösten lisäksi OYL 9 luvun säännöksiä omien osakkeiden luovuttamisesta. Näiden säännösten soveltaminen yhdessä johtaa siihen, että yhtiö ei voi vapaasti sopia pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä, vaan tällaiset osakkeet on luovutettava siten kuin yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta säädetään. Tässä kohtaa prosessi eroaa siten merkittävästi tilanteesta, jossa yhtiö olisi ottanut antamansa lainan vakuudeksi pantiksi esimerkiksi muita osakkeita kuin yhtiön omia osakkeita.

OYL 9 luvun ja KK 10 luvun säännösten lähtökohta on, että yhtiö huolehtii omien pantattujen osakkeiden realisoinnista itse. Tämän vuoksi realisointi ei voi lähtökohtaisesti tapahtua normaalissa ulosottokaaren mukaisessa järjestyksessä, jolloin ulosottomies huolehtisi ulosottoperusteen mukaisesti osakkeiden ulosmittauksesta ja niiden realisoimisesta velkojan hyväksi.

Omien osakkeiden luovuttamisesta päättää OYL:n mukaisesti yhtiökokous, mutta yhtiökokous voi myös valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta. Lähtökohtaisesti osakeantivaltuutuksen voidaan katsoa oikeuttavan päättämään myös pantin realisoinnista, mutta epäselvyyksien välttämiseksi valtuutuspäätökseen olisi suositeltavaa kirjata erillinen maininta myös oikeudesta luovuttaa yhtiölle pantattuja osakkeita, koska pantatut osakkeet eivät ole samalla tavalla yhtiön taseeseen kirjattu erä kuin yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. OYL 9 luku ei suoraan myöskään estä julkista huutokauppaa pantin realisoimiseksi, vaikka tätä voitaneen pitää jokseenkin epätavanomaisena myyntitapana.

Lähtökohtaisesti pantin realisoinnissa tulisi noudattaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksia, eikä pantattuja osakkeita voi tarjota suunnatusti tietyille osakkeenomistajille, ellei yhtiökokous nimenomaisesti näin päätä tai valtuuta. Käytännössä omien osakkeiden pantin realisointiin liittyvässä osakkeiden luovutuksessa on määritelmällisesti kuitenkin lähtökohtaisesti aina kysymys OYL:n mukaisesta suunnatusta osakeannista, sillä osakkeita ei säännönmukaisesti tarjota merkittäväksi kaikille osakkeenomistajille (ainakaan pantinantajalle) samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita.

Suunnatun maksullisen osakeannin luonteesta seuraa päätöksentekoa koskevia vaatimuksia, kuten se, että annista tulee päättää yhtiökokouksessa (tai hallitus tulee tähän valtuuttaa) ja että päätökseen tarvitaan OYL:ssa tarkoitettu kahdenkolmasosan määräenemmistö sekä yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Osakkeiden luovutuksen tulee tapahtua OYL 9 luvussa tarkoitettuna merkintänä. Vaikka OYL 9 luvun 16 §:ssä viitataan vain yhtiön ”hallussa” oleviin osakkeisiin, soveltuu se myös luovutettaviin panttina oleviin omiin osakkeisiin. Säännöksen nojalla yhtiö ei saa luovuttaa osaketta (eli sen omistusoikeutta) ennen kuin merkintähinta on maksettu kokonaisuudessaan. Yleisesti osakkeiden merkintähinta kirjataan yhtiön omaan pääomaan (joko sidottuun tai vapaaseen), mutta pantatuista osakkeista saadut varat käytetään lähtökohtaisesti yhtiön lainasaatavan suorittamiseen ja mahdollinen ylijäämä tilitetään pantattujen osakkeiden aikaisemmalle omistajalle (eli ns. ”myyjälle”).

OYL sääntely ei ole pantiksi annettujen osakkeiden realisoinnin osalta täysin onnistunut. OYL 9 luvun säännösten noudattaminen on toisaalta edellytys osakkeiden luovuttamiselle, mutta samaan aikaan OYL 9 luvun määräykset koskevat vain yhtiön antamia uusia osakkeita tai sen hallussa olevia ja sen omistamia omia osakkeita. Pantiksi annetut osakkeet eivät kuulu kumpaankaan kategoriaan, eikä niiden luovuttamisesta saatavaa vastiketta voida myöskään helposti käsitellä merkintähintana, joka tulee OYL:n mukaan kirjata aina yhtiön omaan pääomaan. Tosiasiassa on kuitenkin kyse yhtiöllä olevan lainasaatavan vakuudeksi annetun osakepantin realisoimisesta, jolloin pantin realisoimisesta maksettavan vastikkeen pitäisi kirjautua tämän lainan takaisinmaksuksi, eikä yhtiön omaan pääomaan. Siksi pantin realisoimistilanteessa on syytä miettiä tarkkaan, mitä muita vaihtoehtoja yhtiöllä on pantin rahaksi muuttamiseksi yhtiön itse suorittaman realisoinnin sijaan.

OYL:n ja KK:n sanamuodoista huolimatta omien osakkeiden pantin realisointiin sovellettavat säännökset mahdollistavat myös muita realisointivaihtoehtoja. Yksi vaihtoehto on vaatia velalle maksua oikeusteitse ja hakea sitten lainvoimainen velkomustuomio täytäntöönpantavaksi ulosoton kautta. Tällöin käytännössä pantiksi annettujen osakkeiden hallinta luovutetaan ulosottoviranomaiselle, joka huolehtii niiden realisoimisesta KK:n säännösten mukaisesti huutokauppamenettelyä käyttäen tai myymällä ne vapaaehtoisessa kaupassa kolmannelle. Tällöin pantiksi annettujen osakkeiden myyjänä toimii pantinhaltijana olevan yhtiön sijaan pantin antanut osakkeenomistaja itse, eivätkä OYL 9 luvun säännökset sovellu. Toinen vaihtoehto on sopia velallisen kanssa vapaaehtoisesta järjestelystä, jossa velallinen myy osakkeet itse, ja korvaa osakepantin kaupasta saatavilla rahavaroilla, jotka käytetään yhtiön antaman lainan takaisinmaksuun.

Yhtiölle pantattujen omien osakkeiden realisointia koskevat erinäiset ja osin myös epäselvät säännökset huomioiden on tärkeää, että yhtiö pohtii jo ennen pantin ottamista vaihtoehdot pantin realisoimiseksi mahdollisessa ongelmatilanteessa, ja pantin realisoimisen yhteydessä varmistaa, että osakkeiden myynti toteutetaan lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Oikeudellinen asiantuntemus ja prosessin varmistaminen etukäteen asiantuntevan juristin kanssa auttaa välttämään mahdolliset lailliset ongelmat ja varmistaa, että kaikki tarvittavat toimenpiteet on suoritettu asianmukaisesti ja oikein.

Lue lisää yhtiöoikeuteen sekä yrityskauppoihin ja -järjestelyihin liittyvistä palveluistamme.

Ota yhteyttä

 

Matti Kari
Asianajaja, Osakas, Helsinki matti.kari@nordialaw.com +358 50 593 0380
Niklas Virtanen
Asianajaja, Senior Associate, Helsinki niklas.virtanen@nordialaw.com +358 40 079 6155

Aiheeseen liittyvää