Nordia News

Yrityskaupan yhteydessä annettavat vakuutukset

By Henrietta Remander (vanhempainvapaalla)
Julkaistu: 14.08.2023 | Posted in Ajankohtaista

Mitä tarkoitetaan vakuutuksilla, joita kaupan osapuolet antavat yrityskaupan yhteydessä?

Kauppasopimuksessa myyjä antaa ostajalle erinäisiä vakuutuksia koskien kaupan kohteena olevaa yhtiötä, yhtiön liiketoimintaa ja liiketoiminnan harjoittamista ennen kaupantekohetkeä. Nämä myyjän vakuutukset ovat lupauksia ostajalle kaupan kohteena olevan yhtiön liiketoiminnan nykytilasta ja tavallaan myös siitä, että yhtiön liiketoimintaa voidaan myyjän näkemyksen mukaan jatkaa kauppahetken mukaisena tietyn ajanjakson ajan kaupan täytäntöönpanopäivän jälkeen. Jos myyjä on kaupan yhteydessä vakuuttanut sellaista, mikä osoittautuu myöhemmin paikkaansa pitämättömäksi, saattaa tämä johtaa myyjän vahingonkorvausvelvollisuuteen ostajalle, kun kaupan kohde ei vastaakaan sitä, mitä ostajalle on kaupan yhteydessä vakuutettu.

Oli kyseessä sitten osake-, tai liiketoimintakauppa, myyjän vakuutukset muodostavat usein merkittävän osan kauppasopimuksesta. Vaikka myyjän vakuutukset ovatkin useissa kauppasopimuksissa pitkälti standardimuotoisia, tulee myyjän kiinnittää niihin huolellisesti huomiota varmistuakseen siitä, että vakuutukset voidaan antaa juuri käsillä olevassa yrityskaupassa. Ostaja suorittaa ennen kauppaa kaupan kohteessa due diligence -tarkastuksen, jossa se pääsee tutustumaan kaupan kohteeseen, mutta loppujen lopuksi myyjä tuntee kuitenkin parhaiten kaupan kohteena olevan yrityksen ja sen liiketoiminnan ja sen vuoksi on myyjän vastuulla huolehtia siitä, että kauppasopimuksessa olevat vakuutukset ovat oikein ja paikkaansa pitäviä.

Kauppasopimuksessa olevien vakuutusten muotoilulla voidaan vaikuttaa siihen, onko kauppasopimus enemmän ostaja- vai myyjämyönteinen. Laajasti ja väljästi muotoillut myyjän vakuutukset suosivat enemmän ostajaa, kun taas täsmälliset ja tarkkarajaiset myyjän vakuutukset turvaavat myyjän selustaa. Ostaja olettaa myyjän kantavan vastuun mahdollisista kauppasopimuksessa annetuista vääristä vakuutuksista ja sen vuoksi myyjän intressissä on pyrkiä vakuutusten madollisimman tarkkaan rajaukseen ja määrittelyyn. Toisaalta myyjän antamat laajemmat vakuutukset kaupan kohteesta antavat ostajalle enemmän turvaa myös liiketoiminnan tulevaisuuden toiminnasta, mikä puolestaan saattaa vaikuttaa positiivisesti kauppahintaan, jonka ostaja on valmis kaupan kohteesta suorittamaan.

Vaikka myyjän vakuutukset ovatkin pitkälti standardimuotoisia on kaupan ominaispiirteillä kuitenkin vaikutusta siihen, mitä vakuutuksia myyjät kaupan yhteydessä antavat. Vakuutusten sisältöön voi vaikuttaa kaupan tyyppi, kauppahinta, mahdolliset due diligence -tarkastuksessa tehdyt löydökset sekä kaupan kohteena olevalla liiketoiminta-alalla vallitsevat markkinoiden yleiset käytännöt. Sen vuoksi on tärkeää, että myyjä käy ennen kauppasopimuksen allekirjoittamista tarkoin läpi vakuutukset, joita se kauppasopimuksessa ostajalle antaa. Mikäli myyjän tiedossa on seikkoja, joiden osalta myyjä ei voi antaa tiettyjä vakuutuksia, otetaan näistä asioista yleensä liite kauppakirjaan ja kauppakirjaan maininta ”lukuun ottamatta liitteessä XX lueteltua”. Tällainen seikka voi olla esimerkiksi yhtiötä vastaan vireillä oleva oikeusjuttu tai sellainen sopimus, joka sisältää irtisanomisehdon toiselle sopimuskumppanille yrityskauppatilanteita varten. Nämä seikat ovat yleensä käyneet ostajalle ilmi myös ostajan suorittaman due diligence -tarkastuksen yhteydessä ja ovat siten ostajan tiedossa, mutta joka tapauksessa myyjän on hyvä ”liputtaa” tällaiset mahdollisesti tiedossaan olevat seikat oma-aloitteisesti kauppasopimusta laadittaessa ja vakuutuksia antaessaan.

Tässä muutamia esimerkkejä myyjien vakuutuksista, joita yrityskauppojen kauppasopimuksiin yleensä sisältyy:

Myyjien toimivalta ja omistusoikeus

Myyjät vakuuttavat kauppasopimuksessa ensinnäkin, että heillä on omistusoikeus kaupan kohteeseen ja että kaupan kohde on vapaa rasitteista myyntiä varten. Jos kyseessä on osakekauppa, vakuutuksen antavat kaupan kohteena olevan yhtiön osakkeenomistajat, jotka vakuuttavat, että he omistavat kaupan kohteena olevan yhtiön osakkeet ja että osakkeet ovat vapaat rasitteista ja voidaan näin ollen vapaasti siirtää ostajalle kaupassa. Jos kyseessä on liiketoimintakauppa, vakuutuksen antaa kaupan kohteena olevan liiketoiminnan omistava yhtiö.

Yhtiö

Myyjät vakuuttavat myös, että kaupan kohteena oleva yhtiö on asianmukaisesti rekisteröity ja että yhtiöllä on toimivalta ja tarvittavat luvat yhtiön harjoittaman liiketoiminnan harjoittamiseen. Lisäksi myyjät vakuuttavat yleensä myös, ettei yhtiö ole maksukyvytön ja ettei yhtiötä kohtaan ole vireillä konkurssi-, takaisinsaanti, selvitystila-, yrityssaneeraus- tai muita vastaavia menettelyjä ja että käynnissä ei ole mitään muitakaan järjestelyjä yhtiön velkojien kanssa.

Kirjanpito, tilinpäätökset ja verot

Tavanomaisiin myyjän vakuutuksiin kuuluu myös vakuutus, jossa myyjä vakuuttaa, että yhtiön kirjanpitoa on hoidettu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti ja että yhtiön kirjanpito on ajan tasalla. Edelleen myyjät vakuuttavat yleensä, että yhtiön tilinpäätös on oikein laadittu ja antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, varoista, veloista ja vastuista tilinpäätöspäivänä.  Tämä vakuutus annetaan yleensä viimeisen kolmen vuoden aikana päättyneiltä tilikausilta laadittujen tilinpäätösten osalta. Jos kauppa tehdään vasta jonkin ajan kuluttua yhtiön viimeisimmän tilinpäätöspäivän jälkeen myyjät vakuuttavat tässä yhteydessä myös, ettei viimeisimmän tilinpäätöspäivän jälkeen ole tapahtunut merkittäviä, yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia, toimintaa tai järjestelyjä.

Myyjät antavat myös vakuutuksen siitä, että yhtiön kaikki veroilmoitukset on tehty ajallaan ja että yhtiön verojen maksut on suoritettu ajallaan sekä siitä, että yhtiöön ei kohdistu verotuksen näkökulmasta määrättyjä verosanktioita tai että tiedossa ei ole tulossa olevia verotarkastuksia.

Omaisuus, sopimukset ja työsuhteet

Myyjät vakuuttavat, että yhtiö omistaa kaiken yhtiön liiketoiminnassa tarvittavan omaisuuden ja että kaikki yhtiön liiketoiminnan harjoittamisen kannalta olennaiset sopimukset ovat voimassa sopimusten ehtojen mukaisesti. Myös yhtiön mahdollisesti omistamista immateriaalioikeuksista annetaan erillinen myyjän vakuutus kauppasopimuksessa, sillä yhtiön omistamat immateriaalioikeudet muodostavat usein tärkeän osan yhtiön liiketoiminnasta ja siksi on tärkeää vakuuttaa, että yhtiö omistaa kaikki sen toiminnassa tarvittavat immateriaalioikeudet. Myös yhtiön työntekijöiden osalta annetaan tiettyjä vakuutuksia esimerkiksi siitä, että yhtiö on noudattanut sille lain mukaan kuuluvia työnantajavelvoitteitaan ja ettei yhtiön tiedossa ole työsuhteisiin liittyviä riitaisuuksia.

Laki ja oikeudenkäynnit

Tavanomaisesti myyjät vakuuttavat yrityskaupan yhteydessä myös, että yhtiö on toiminnassaan noudattanut kaikkia yhtiön toimintaan soveltuvia lakeja, määräyksiä, lupia ja muita yhtiön liiketoimintaan soveltuvia ehtoja. Lisäksi myyjät vakuuttavat yleensä, että yhtiö ei ole lähivuosien aikana ollut osallisena tai kohteena missään oikeudenkäynnissä, välimiesmenettelyssä, hallinnollisessa menettelyssä tai riidassa, joka voisi johtaa tuomioon, määräykseen tai muuhun vastuuseen. Edelleen myyjät saattavat antaa vakuutuksen, että heidän tiedossaan ei ole uhkaa tällaisesta menettelystä ja että yhtiötä vastaan ei ole esitetty korvaus- tai muita vaatimuksia.

Ostajan vakuutukset

On tavallista, että kauppakirjaan kirjataan myös muutamia ostajan antamia vakuutuksia. Nämä vakuutukset liittyvät yleisesti ostajan olemassaoloon sekä kelpoisuuteen ja toimivaltaan solmia kauppasopimus sopimuksen ehtojen mukaisesti. Tavanomaisesti ostaja vakuuttaa myös, että ostajalle ei ole myyjän toimittaman tiedon ja ostajan tekemän due diligence -tarkastuksen perusteella käynyt ilmi sellaisia seikkoja, joiden perusteella ostaja olisi tietoinen siitä, että myyjä rikkoisi jotain kauppakirjassa ostajalle antamiaan vakuutuksia tai muita sopimuksen ehtoja, joiden perusteella voisi syntyä ostajalle vahinkoa.

Hoidamme sekä kotimaisia että rajat ylittäviä yrityskauppoja. Avustamme yritysasiakkaitamme myös monissa muissa yritysjärjestelyihin liittyvissä asioissa, kuten rahoitusjärjestelyissä sekä yrityskaupan jälkeisissä sulautumisissa.

Lue lisää yrityskauppoihin ja yritysjärjestelyihin liittyvistä palveluistamme.

Ota yhteyttä

 

Henrietta Remander (vanhempainvapaalla)
Asianajaja, Senior Associate, Helsinki henrietta.remander@nordialaw.com +358 40 044 0088

Aiheeseen liittyvää