Nordia News

Case: Sopimusriita ja vahingonkorvaus

By Pinja Hoffrichter
Julkaistu: 06.10.2023 | Posted in Ajankohtaista

Sopimusoikeus ja vahingonkorvaus – jälleenmyyjän vastuu tuotteiden virheistä

Edustimme asiakastamme riita-asiassa, joka käsitteli tavarassa havaittua virhettä ja virheen perusteella vaadittuja vahingonkorvauksia. Päämiehemme myy kansainvälisesti teollisuus- ja rakennusalan tuotteita, jotka valmistetaan osittain tehtaalla Kaukoidässä. Tehtaalla valmistetut tuotteet järjestettiin myyntiagentin avustuksella suoraan päämiehemme jälleenmyyjille ympäri maailmaa.

Kaukoidän myyntiagenttina toimiva yhtiö nosti velkomuskanteen päämiestämme kohtaan maksamattomien laskujen vuoksi. Päämiehemme oli jättänyt laskut tarkoituksella maksamatta, koska myyntiagentin toimittamissa rakentamiseen liittyvissä mittatilaustuotteissa oli ollut niin huomattava virhe, että päämiehemme ei voinut myydä tuotteita asiakkaille ja jo myydyt tuotteet vedettiin pois markkinoilta. Useat asiakkaat olivat reklamoineet virheistä ja jälleenmyyjät olivat omissa tutkimuksissaan havainneet systemaattisen virheen. Tuotteissa havaituista virheistä oli aiheutunut päämiehelle huomattavat vahingot, sillä virheelliset tuotteet hyvitettiin asiakkaille ja varastoidut tuotteet jouduttiin pääosin hävittämään.

Päämiehellämme oli kirjallinen sopimus tuotteita valmistavan tehtaan kanssa, mutta välikätenä toimivan myyntiagentin kanssa kirjallista sopimusta ei ollut, mikä aiheutti lisähaasteita. Agentin kanssa oli sovittu, että he tarkistavat tuotteiden laadun sekä myyvät ja laskuttavat tuotteet omissa nimissään päämiehellemme.

Velkomuskanteen yhteydessä nostimme vastakanteen aasialaista yhtiötä vastaan, jossa vaadittiin, että käräjäoikeus vahvistaa kuittausoikeuden ja velvoittaa yhtiön korvaamaan päämiehelle aiheutuneet usean sadantuhannen euron vahingot. Oikeudenkäynnissä oli riidanalaista se, oliko aasialainen myyntiagentti jälleenmyyjä vai kauppaedustaja ja voitiinko yhtiötä ylipäätänsä pitää vastuullisena väitetystä virheestä. Agentti vetosi siihen, että vastuu väitetyistä virheistä olisi tehtaalla, eikä myyntiagentilla. Edelleen riitaista oli se, oliko tilatuissa tuotteissa ylipäätänsä ollut virhe ja oliko agentti näistä tietoinen sekä mikä oli väitetystä virheestä aiheutuneen vahingon määrä.

Riita-asian käsittely

Pystyimme osoittamaan oikeudenkäynnissä, sekä käräjä- että hovioikeudessa, virheen olemassaolon. Esitimme muun muassa VTT MIKES:ssä tehdyn asiantuntijalausunnon todisteena sekä kuulimme erästä toista ulkopuolista asiantuntijaa laitteiden virheistä. Lisäksi istuntosalissa esiteltiin katselmusesineenä mallikappale virheellisestä tuotteesta, jossa tuomari ja muut asianosaiset saivat tarkastella virheitä käytännössä. Tämä oli erityisen tärkeää, koska kyseessä oli teknisesti monimutkainen asia, ja ulkopuolisten puolueettomien asiantuntijoiden lausunnot sekä konkreettiset esimerkit olivat ratkaisevia, jotta myös oikeusoppineet tuomarit, joilla ei ollut teknistä osaamista, ymmärsivät asian luonteen.

Huolimatta kirjallisen sopimuksen puutteesta, pystyimme asianosaisten kirjeenvaihdon, käytännössä toteutuneen kauppatavan ja henkilötodistelun kautta osoittamaan, että myyntiagentti oli jälleenmyyjän roolissa, ja siten vastuussa tuotteissa havaitusta virheistä. Myyntiagentti oli laiminlyönyt velvollisuutensa tarkastaa tuotteita, jolloin tehtaalla tapahtuneet valmistusvirheet olivat jääneet aiemmin havainnoimatta.

Virheestä oli aiheutunut huomattavia vahinkoja päämiehelle ja tuomioistuin totesi, että kuittausoikeus oli olemassa ja päämies sai siten korvauksen tuotteiden aiheuttamasta vahingosta.

Opit tavarakauppaa harjoittaville

Tästä tapauksesta voidaan oppia useita tärkeitä asioita, erityisesti kun kyse on tavarakaupasta ja sopimuksista. Kirjallisten sopimusten merkitys korostuu kaikessa liiketoiminnassa ja erityisesti riita-asioissa. Mikäli jakeluketjussa on useampia yhtiöitä, on ensiarvoisen tärkeää sopia kirjallisesti vastuun jakautumisesta ja jokaisen osapuolen roolista. Kun ketjussa on paljon kansainvälisiä yhteyksiä, on olennaista sopia myös riidanratkaisupaikasta sekä sovellettavasta laista, jotta oikeuden hakeminen sekä tuomion täytäntöönpano on osapuolten näkökulmasta yksiselitteistä ja varmempaa. Joskus harmittomilta vaikuttavien termien käyttö (kuten myyntiagentti, jälleenmyyjä, kauppaedustaja) voi lainsäädännön mukaan luoda oikeudellisia oletuksia osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista. Siten on usein hyvä sijoitus tarkastuttaa järjestelyihin liittyvät sopimukset asianajajalla, välttääkseen ja minimoidakseen riitatilanteita.

Sopimusneuvotteluista tai sopimusmuutoksista on syytä aina kirjoittaa ylös yhdessä sovitut linjaukset pöytäkirjoihin tai sähköpostikirjeenvaihtoon. Näillä voi olla suuri merkitys suullista tai kirjallista sopimusta tulkittaessa. Kantajalla, eli vahingonkorvausta vaativalla on näyttötaakka vaatimuksensa perusteiden osoittamiseksi, jolloin kirjallisen materiaalin rooli korostuu. Läpinäkyvyydellä ja selvillä ylös kirjatuilla säännöillä on myös riitoja ennaltaehkäisevä funktio.

Kun tilataan tuotteita tehtaalta suoraan jälleenmyyjille ilman mahdollisuutta tarkastaa niiden laatua, kannattaa harkita erillisen laaduntarkkailun järjestämistä. Tuotteen valmistaja tai myyjä voi olla puolueellinen laadun arvioinnissa, joten ulkopuolisen palvelun käyttäminen voi olla hyvä vaihtoehto.

Mikäli havaitset virheen tavarassa, on oikea-aikainen reklamaatio ensisijaisen tärkeää. Jos tilanne etenee riitaan, vahingonkorvausvaatimuksen turvaamiseksi voi olla tarpeen hakea turvaamistoimia tai pidättäytyä laskun maksamisesta. Ole yhteydessä asianajajaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta oikeutesi voidaan turvata.

Lue lisää riidanratkaisuun liittyvistä palveluistamme.

Ota yhteyttä

 

Pinja Hoffrichter
Asianajaja, Osakas, Helsinki pinja.hoffrichter@nordialaw.com +358 40 518 2234

Aiheeseen liittyvää