Nordia News

Nye krav til innholdet i arbeidsavtaler

By Marie Nybø and Kristine Larneng
Publisert:29.05.2024 | Posted in Innsikt

Stortinget vedtok i desember 2023 endringer i arbeidsmiljøloven. Endringene gjennomfører EU-direktivet om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår og innebærer blant annet en utvidelse av listen over hvilken informasjon arbeidsavtalen skal inneholde. Endringene trer i kraft 1. juli 2024.  

De nye kravene til arbeidsavtalen

Reglene om minimumskrav til innholdet i arbeidsavtalen finner man i arbeidsmiljøloven § 14-6. Bestemmelsen lister opp en rekke opplysninger som arbeidsavtalen skal inneholde. Lovendringen innebærer at denne listen utvides, og det skal fra 1. juli 2024 også gis opplysninger om følgende forhold:

  • Om arbeidstaker fritt kan bestemme sitt arbeidssted
  • Arbeidstakers eventuelle rett til annet betalt fravær enn feriefravær
  • Fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforholdet
  • De ulike lønnselementene skal angis særskilt
  • Om den daglige og ukentlige arbeidstiden vil variere
  • Ordninger for vaktendringer, samt ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid, herunder betaling for slikt arbeid
  • Rett til kompetanseutvikling som arbeidsgiver eventuelt tilbyr
  • Ytelser i regi av arbeidsgiver til sosiale trygghet samt navn på institusjoner som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver i den forbindelse
  • Innleiers identitet dersom arbeidstaker leies ut fra et bemanningsforetak

For flere av de nevnte punktene kan informasjonen gis ved å henvise til lover, forskrifter eller tariffavtaler som regulerer forholdene. Arbeidsgiver kan i flere tilfeller også henvise til bedriftsinterne dokumenter, for eksempel personalhåndboka.

Kortere frister

I tillegg til en utvidelse av minimumskravene er det vedtatt innstramminger i når skriftlig arbeidsavtale skal foreligge. Etter lovendringene skal skriftlig arbeidsavtalen foreligge snarest mulig og senest syv dager etter at arbeidsforholdet begynte. Fristen i dag er en måned.

Videre gis det en kortere frist for når arbeidsgiver må informere arbeidstakerne om endringer i arbeidsforholdet. Dersom endringene knytter seg til innholdskravene, skal endringene tas inn i arbeidsavtalen senest den dagen endringen trer i kraft. I dag er kravet senest en måned etter ikrafttredelse.

Hva må arbeidsgiver gjøre?

Alle arbeidsavtaler som inngås etter 1. juli 2024 må oppfylle de nye innholdskravene. Standardavtaler bør derfor oppdateres i god tid før de nye reglene trer i kraft.

For eksisterende arbeidsforhold skal arbeidsavtalen suppleres i tråd med endringene dersom arbeidstaker krever det. Dette skal i så fall gjøres så snart som mulig, og senest innen to måneder etter at kravet ble mottatt. Vi anbefaler derfor at det utarbeides en tilleggsavtale som kan tas i bruk der ansatte fremmer krav om oppdatert avtale.

Advokatbistand

Det kan være hensiktsmessig å benytte juridisk bistand for å sikre at de nye kravene oppfylles på en hensiktsmessig måte. Ta gjerne kontakt om dere trenger hjelp til å utarbeide nye maler og tilleggsavtaler, eller om dere har spørsmål knyttet til temaene i denne artikkelen eller andre arbeidsrettslige problemstillinger.

Lovendringer som trådte i kraft tidligere i år, kan dere lese her.

Marie Nybø
Partner, Oslo marie.nybo@nordialaw.com 974 05 557
Kristine Larneng
Partner, Oslo kl@nordialaw.com 472 52 010

Relaterte nyheter