Nordia News

Viktige endringer i arbeidsmiljøloven

By Kristine Larneng
Publisert:31.12.2023 | Posted in Nyheter

Fra 1. januar 2024 trer det i kraft viktige endringer i arbeidsmiljøloven som arbeidsgiver må få med seg.

Konsernforhold – virksomhetsbegrepet

I arbeidsmiljøloven kapittel 8 inntas en bestemmelse som definerer konsernforhold, mor- og datterselskaper. Bestemmelsen pålegger konsern med minst 50 ansatte å etablere rammer for samarbeid på tvers av selskapene. Samarbeidet skal ivareta informasjon og drøfting på konsernnivå. Ved planer om utvidelser, innskrenkninger eller omlegginger som kan få vesentlig betydning for sysselsettingen i flere virksomheter i konsernet, skal dette drøftes så tidlig som mulig i prosessen.

Ved nedbemanning vil utvelgelseskrets og saklighetsvurderingen fremdeles knytte seg til virksomheten der den ansatte har sin tilknytning, men ved vurderingen av om det foreligger annet passende arbeid, skal dette vurderes på konsernnivå uavhengig av størrelsen på konsernet. Realiteten i dette er at arbeidsgiver i konsernforhold får en større kartleggingsjobb ved vurdering av annet passende arbeid ved omorganiseringer, og at en oppsigelse i ytterste konsekvens kan kjennes ugyldig dersom denne vurderingen ikke er foretatt. Arbeidstaker som er sagt opp grunnet virksomhetens forhold gis også en tilsvarende utvidet fortrinnsrett til nyansettelse på konsernnivå, og ved oppsigelsen skal det opplyses om hvilke foretak som inngår i konsernet.

Øvrige endringer

Innledningsvis i loven er det gitt en ny definisjon av arbeidstakerbegrepet, der formålet er å tydeliggjøre skillet mot selvstendig oppdragstaker. Selvstendig oppdragstaker erstatter det tidligere begrepet selvstendig næringsdrivende.

Tidspunktet for når en ansatt i stilling av midlertidig karakter, skal ansees som fast ansatt, er redusert fra fire til tre år.

Grensen for når man kan avtale seg bort fra verneombud er redusert fra 10 til 5 ansatte. Verneombudets oppgaver er utvidet til å omfatte vern av innleide og selvstendig oppdragstakere. Myndighet til å fastslå at det skal være verneombud der det i utgangspunktet ikke er plikt til det, er flyttet fra Arbeidsdirektoratet til Arbeidstilsynet.

Krav om arbeidsmiljøutvalg (AMU) ved 30 arbeidstakere mot tidligere 50. Plikt også mellom 10-30 dersom en av partene krever det.

Drøftingsplikten med tillitsvalgte knyttet til bruk av deltid, midlertidig ansettelse og innleie er flyttet ut i en egen bestemmelse og utvidet til også gjelde bruk av selvstendige oppdragstakere og tjenestekjøp fra andre virksomheter som har betydning for bemanningen.

Alle endringene og lovteksten i sin helhet kan du lese med denne som her!

Kristine Larneng
Partner, Oslo kl@nordialaw.com 472 52 010

Relaterte nyheter