NYHETER - 2017

2017-06-27 14:36:00

Biträdande jurister /advokater sökes till kontoret i Stockholm

Advokatfirman NORDIA är en nordisk advokatbyrå med kontor i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Helsingfors och Oslo. Vi är verksamma inom svensk och internationell affärsjuridik med inriktning mot försäkrings- och skadeståndsrätt, tvistelösning, immaterial- och marknadsrätt, fastighetsrätt, bolagsrätt och transaktioner samt affärsrelaterad straffrätt. På kontoret i Stockholm, som ligger i World Trade Center, Kungsbron 1, är vi ca 45 medarbetare, varav 30 jurister.

NORDIA Stockholm befinner sig just nu i en spännande expansionsfas och vi önskar därför förstärka följande verksamhetsområden: försäkring och skadestånd, bolagsrätt och transaktioner, affärsrelaterad straffrätt samt tvistelösning.

Biträdande jurister/advokater

Vi söker biträdande jurister med mycket goda juridiska kunskaper och med intresse för verksamhetsområdena försäkring och skadestånd, bolagsrätt och transaktioner, tvistelösning eller affärsrelaterad straffrätt. Så väl juniora som mer seniora jurister är aktuella för tjänster inom områdena försäkring och skadestånd, bolagsrätt och transaktioner och tvistelösning. Inom området affärsrelaterad straffrätt söker vi en junior biträdande jurist.  

Vi har som målsättning att rekrytera de främsta juristerna och ställer höga krav på de som vi anställer. Vi värdesätter betyg, eventuell tingsmeritering, arbetslivserfarenhet, utlandserfarenhet, språkkunskaper m.m. Mycket goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift, förutsätts.

Som person är du driven, förtroendeingivande, lyhörd och resultatinriktad. Vi förutsätter att du har ett genuint intresse för juridiken kombinerat med ett naturligt kommersiellt tänkande och klientfokus. För rätt sökande erbjuder NORDIA en plats i hetluften med spännande och utvecklade arbetsuppgifter.

Din ansökan innehållande personligt brev, CV och betyg vill vi ha senast den 6 oktober 2017. Ansökan skickas till info@nordialaw.com. Ange "Ansökan jurist" i ämnesraden när du ansöker.

Kontakt

Partner och advokat Johan Strömberg, johan.stromberg@nordialaw.com

Advokat Emil Hofbard, emil.hofbard@nordialaw.com

Telefon: 08-563 08 100

 

Välkommen med din ansökan!
www.nordialaw.com


2017-03-03 11:35:00

Ändringar i svenska Plan och Bygglagen

Ändringar i svenska Plan och Bygglagen

Sveriges Regering har tagit fram ett förslag till hur Plan- och bygglagen (PBL) skall kunna ändras så att planprocessen blir mer effektiv. Man har lämnat över sitt förslag till Lagrådet för yttrande. Regeringens förslag innefattar bl.a. följande förändringar:

Det skall inte behövas bygglov för att, inom detaljplan, byta en byggnads färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård. Detta gäller dock inte en- och tvåfamiljshus.

Vidare skall det inte behövas bygglov för att göra en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel på en- och tvåbostadshus inom detaljplan. Åtgärden får dock inte utföras närmare gräns än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det. Tillbyggnaden skall vara ett komplement till den befintliga bebyggelsen på fastigheten, och får inte dominera över det tidigare byggnadsbeståndet. Därutöver skall åtgärden följa gällande detaljplan i fråga om bebyggandets omfattning.

Inte heller skall det behövas bygglov för att uppföra en mindre byggnad på allmän plats där kommunen är markägare och att uppföra väderskydd för kollektivtrafiken.

Fler detaljplaner föreslås kunna antas av Kommunstyrelsen eller Byggnadsnämnden. Idag måste många planer antas av Kommunfullmäktige, vilket många gånger medför fördröjning. I framtiden skall Kommunfullmäktige bara anta detaljplaner som innebär ”betydande ekonomiska åtaganden” för den berörda kommunen.

En tidsfrist om två månader föreslås, inom vilken Länsstyrelsen måste fatta beslut om att upphäva en kommuns beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser efter överprövning.

Kommuner skall kunna begära ett planeringsbesked från Länsstyrelsen i de frågor som staten råder över för att tidigt kunna klarlägga om det finns skäl för ingripande mot planeringen från statens sida.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

För mer information, kontakta NORDIAs fastighetsrättsliga grupp, http://nordialaw.se/sv/verksamhetsomraden/fastighets-och-entreprenadr%C3%A4tt.


2017-02-27 14:32:00

Skatte- och familjerätt vid utlandsarbete

Den 6 februari 2017 höll Advokatfirman NORDIA tillsammans med Deloitte ett seminarium för att belysa ett antal aktuella frågor inom skatte- och familjerätt för när arbetsgivare sänder ut och tar emot personal. Seminariet hölls i Deloittes nyrenoverade lokaler på Södra Hamngatan i Göteborg. Deltagarna var framför allt verksamma inom HR och bank.

Intresset för seminariet var stort och vi avser att tillsammans med Deloitte erbjuda ytterligare tillfällen framöver. Advokatfirman NORDIA är en advokatbyrå som, förutom att vi erbjuder full affärsjuridisk rådgivning till företag av alla storlekar, även erbjuder rådgivning i svensk och internationell familjerätt. Familjerättsgruppen i Göteborg består av Boel Simonsson, Linda Friberger, Terese Evertsson och Emma Reis.


2017-02-02 14:28:00

Utredning om stärkt översiktsplanering och förkortade planeringsprocesser

Regeringen har inlett en utredning med att se över hur kommunernas översiktsplanering kan utvecklas och stärkas. Bl.a. skall följande frågor ses över:

·         Hur kan kommunernas arbete med att ta fram detaljplaner gå snabbare?

·         Kan kommunerna ges större möjligheter att besluta om en tillkommande
           eller befintlig bebyggelse behöver regleras med en detaljplan eller inte?

·         Bör möjlighet införas för kommuner att reglera upplåtelseformer,
           t.ex. att en viss plats enligt detaljplan endast får bebyggas med hyresrätter?

·         Bör privat initiativrätt till detaljplaneläggning införas? Skall enskilda byggherrar
           eller fastighetsägare själva kunna ta fram förslag till detaljplan?

Särskild utredare är Inger Holmqvist, tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Uppdraget skall slutredovisas senast den 15 november 2018.

NORDIAs fastighetsrättsliga grupp följer utredningen med intresse. Den kan komma att få stor betydelse bl.a. för de av våra klienter som upplever hinder med de långa handläggningstiderna vid byggnadsprojekt och detaljplaneläggning. Särskilt intressant är i detta sammanhang förslaget att fastighetsägare själva skall kunna ta fram förslag till detaljplan. Vi återkommer i frågan när vi vet mer om hur utredningen går framåt.

För mer information, kontakta NORDIAs fastighetsrättsliga grupp, http://nordialaw.se/sv/verksamhetsomraden/fastighets-och-entreprenadr%C3%A4tt.


2017-01-30 08:46:00

Biträdande jurister sökes till Stockholmskontoret

Advokatfirman NORDIA är en skandinavisk advokatbyrå med kontor i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Helsingfors och Oslo. Vi är verksamma inom svensk och internationell affärsjuridik med inriktning mot försäkrings- och skadeståndsrätt, tvistelösning, immaterial- och marknadsrätt, fastighetsrätt, bolagsrätt och transaktioner samt ekonomiska brottmål. På kontoret i Stockholm, som ligger i World Trade Center, Kungsbron 1, är vi ca 45 medarbetare varav 30 jurister.

NORDIA Stockholm befinner sig just nu i en spännande expansionsfas och vi önskar därför förstärka följande verksamhetsområden: försäkring och skadestånd, ekonomiska brottmål, bolagsrätt samt tvistelösning.

Biträdande jurister

Vi söker 1-2 juniora biträdande jurister med mycket goda juridiska kunskaper och med intresse för verksamhetsområdena försäkring och skadestånd, ekonomiska brottmål och bolagsrätt. Vi har som målsättning att rekrytera de främsta juristerna och ställer höga krav på de som vi anställer. Du ska vara villig att med engagemang åta dig utmanande arbetsuppgifter. Vi värdesätter betyg, eventuell tingsmeritering, arbetslivserfarenhet, utlandserfarenhet, språkkunskaper m.m. Mycket goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift, förutsätts.

Som person är du driven, förtroendeingivande, lyhörd och resultatinriktad. Vi förutsätter att du har ett genuint intresse för juridiken kombinerat med ett naturligt kommersiellt tänkande och klientfokus. För rätt sökande erbjuder NORDIA en plats i hetluften med spännande och utvecklade arbetsuppgifter.

Din ansökan innehållande personligt brev, CV och betyg vill vi ha senast den 10 februari 2017. Ansökan skickas till info@nordialaw.com. Ange "Ansökan jurist" i ämnesraden när du ansöker.

Kontakt

Partner och advokat Johan Strömberg, johan.stromberg@nordialaw.com
Advokat Emil Hofbard, emil.hofbard@nordialaw.com

Telefon: 08-563 08 100

Välkommen med din ansökan!


1 2