NYHETER - juli

2021-07-08 14:13:07

NORDIA Law Stockholm

NORDIA HAR FRAMGÅNGSRIKT BITRÄTT KLIENT I HÖGSTA DOMSTOLEN I MÅL GÄLLANDE VERKAN AV UNDERLÅTEN BETALNING VID AKTIETECKNING

Advokat Andreas Natt och Dag har framgångsrikt biträtt en av NORDIAs klienter i Högsta domstolen. Dom meddelades den 16 juni 2021 i mål T 3332-20. 

I målet företrädde NORDIA en privatperson som blivit stämd på skadestånd av ett publikt aktiebolag. NORDIA vann målet i tingsrätten och hovrätten. Hovrättsdomen överklagades till Högsta domstolen som beslutade att meddela prövningstillstånd. Den fråga som Högsta domstolen nu prövat är om ett aktiebolag, sedan en person tecknat och tilldelats aktier i en nyemission, har rätt till skadestånd om tecknaren inte har betalat för aktierna och de tecknade aktierna därefter förklarats förverkade och blivit ogiltiga. Högsta domstolen gick på NORDIAs framförda linje och slog fast att det inte finns någon rätt till skadestånd för aktiebolaget när aktier vid nyemission har förverkats och blivit ogiltiga. Högsta domstolen fastställde därmed underinstansernas dom och ogillade aktiebolagets talan.